Ryhmäpuhe

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat!

Edessämme on todella mielenkiintoinen haaste. Meidän päätöksestämme riippuu miten Raahea vie-dään eteenpäin ensi vuonna. Haaste voi olla vaikeakin, mutta se ei ole ollenkaan mahdoton. Asia on hoidettavissa, jos me sitä haluamme. Raahen kaupungin taloutta on hoidettu hyvin. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet varsin suotuisasti, tosin uhkakuviakin on nähtävissä, ettei kehitys jatku yhtä suotuisana. Vuoden 2009 talousarvio täyttää kuitenkin yhä terveen budjetin merkit, tunnusmerkeistä yksi tärkeimmistä eli vuosikate on positiivinen.

Päätettävänä oleva budjetti säilyttää ja osin jopa parantaa kaupunkimme palveluita. Päätettävänä olevaa budjettia voisikin kuvata paikallisesti elvyttäväksi. Raamit ovat toki tiukat, mutta saavutetta-vissa. Taannoisen kuntafuusion ehkä keskeisimpänä tavoitteena oli rakentaa uuden kaupungin talo-us terveelle pohjalle, jotta se täyttäisi kunnallislain asettamat tavoitteet hyvästä taloudenpidosta ja siinä olemme onnistuneet. Veroprosenttia päättäessämme löimme lukkoon joitain asioita. Vahvista-essaan tuloveroprosentin, valtuusto itse asiassa ilmoitti sitoutuvansa hyvään talouden pitoon edel-leen mm. organisaatio- ja palvelurakenteita kehittämällä, seutukunnallista sekä ylikunnallista palve-lutuotantoa käyttämällä ja osallistumalla aktiivisesti sekä rakentavasti toimintojen jalostamiseen. Käsissämme oleva budjettiehdotus on kaupunginhallituksen johdolla tehty sellaiseksi, joka kantaa vastuuta kaupunkimme taloudesta ja on luonnollinen jatke tehdyille päätöksille.

Tavoitteisiin on ollut mahdollista päästä tekemällä asioita avoimella yhteistyöllä. Talouden hallinta ei tule onnistumaan ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityk-sen suunnasta. On syytä toivoa, että tämä yhteistyö jatkuu kaikilta osin myös tulevaisuudessa. Myös silloin kun mahdollisesti suunnitelmakaudella näkyvissä olevat uhkakuvat toteutuisivat.

Kuusi vuotta sitten muodostetun uuden Raahen yhdistymissopimuksen mukaan keskeinen tavoite on muodostaa vetovoimaisempi kaupunki. Siinä on onnistuttu, kaupungin väkiluku on kehittynyt edelleen viime aikoina parempaan suuntaan, pitkän tappioputken jälkeen. Lähivuosien suuri haaste onkin kaikesta huolimatta osaavan työvoiman saaminen, sillä seuraavan viiden vuoden aikana tulee eläkeikään suuri joukko pitkään palvelleita kunnan ammattilaisia. Voimme siis edelleen esittää toi-veen, jossa Raahe olisi suunniteltujen satsausten ja investointien jälkeen entistä mielenkiintoisempi ja houkuttelevampi paikka asua ja vapautuviin työpaikkoihin löytyisi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, jotka myös pysyisivät alueella.

Raahe on myös lasten ja nuorten kaupunki, ainakin ikärakenteen johdosta. Onkin hyvin tärkeää, että voisimme pystyä parantamaan lapsien ja heidän perheidensä palveluita nyt kun vihdoin siihen olisi mahdollisuutta. Lapsiperheiden toimivat palvelut ovat suuri kilpailuvaltti kun markkinoimme Raa-hea uusille asukkaille. Lapsiperheitä huomioidaan upeasti tulevassa talousarviossa kun suunnitte-lemme ottavamme käyttöön Raahe-lisän, tämä on erityinen ilonaihe itselleni ja omalle ryhmälleni.

Herra valtuuston puheenjohtaja,

Budjettiesitys sitoo meitä luottamushenkilöitä. Lautakuntien suuri haaste on käyttösuunnitelman tekeminen helmikuussa. Olisi hyvin edullista, mikäli suunnitelmat tehtäisiin riittävän väljiksi. Lau-takuntien tulee ehdottomasti ottaa huomioon rahojen riittävyys. Kaikkia käytettävissä olevia rahoja ei tule sitoa ja käyttää heti vuoden alussa. Lautakuntien on käytettävä aikaa suunnitelmien tekoon, käydä syvälliset keskustelut siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mikä ei. Käyttösuunnitelmassa laite-taan asiat tärkeysjärjestykseen. Päätettävä budjetti vaikuttaa keskeisesti kaupungin henkilöstön elä-mään ja toivomme voimia työhön myös ensi vuonna.

Näillä sanoilla Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä hyväksyy tehdyn budjettiesityksen. Toivomme, että voisimme yhteistyössä jatkaa ottamalla vastuun Raahen taloudellisesta tilasta ja hoitaa kaupun-kiamme sen asukkaiden parhaaksi.

Haluamme myös toivottaa kaikille oikein rauhallista aikaa joulun sanoman äärellä, sekä kaikkea hyvää vuodelle 2009!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.