KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHE VUODEN 2009 TA-LOUSARVIOESITYKSEN UUSINTAKÄSITTELYYN

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat!

 

Edessämme on todella mielenkiintoinen ja osin tai ei sittenkään niin yllättävä haaste. Kun kävimme viime joulukuussa päättämään kaupungin talousarviota, emme voineet arvata, että jo alle puolen vuoden kuluttua olemme joutuneet tekemään sen uudestaan. Tästä meidän päätöksestämme riippuu miten Raahea viedään eteenpäin loppu vuonna. Haaste voi olla vaikeakin, mutta se ei ole mahdoton. Asia on hoidettavissa, jos me sitä haluamme.

 

Kaupunginhallitus ja sen laajennettu riskienhallintajaosto on tehnyt suuren työn joutuessaan valmistelemaan talousarvion uudelleen. Työtä voisi kuvata sanalla haasteellinen. Hallituksen asettamiin tavoitteisiin on mahdollista päästä tekemällä asioita avoimella yhteistyöllä. Talouden hallinta ei tule edelleenkään onnistumaan ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta, myös silloin kun näkyvissä olevat uhat toteutuvat täysimääräisinä. Päätökset voivat olla vaikeita. Keskusta pitää osaltaan tärkeänä huolehtia köyhän asiasta, tasapainoisesta alueellisesta kehityksestä, ihmisten laajasta sivistyspohjasta, kansalaisyhteiskunnasta ja tasa-arvosta. Poliittinen keskustelu jo valmisteluvaiheessa on tärkeää ja lisää avoimuutta. Erilaiset mielipiteet rikastuttavat päätöksen tekoa ja myös kritiikkiä tulee valmistelijoiden kestää.

 

Uudelleen päätettävänä oleva budjetti säilyttää ja osin jopa – kaikesta huolimatta – parantaa kaupunkimme palveluita. Raahe on lasten ja nuorten kaupunki, ainakin ikärakenteensa johdosta. Onkin hyvin tärkeää, että voimme parantaa ja ylläpitää lapsien ja heidän perheidensä palveluita. Lapsiperheiden toimivat palvelut ovat suuri kilpailuvaltti kun markkinoimme Raahea uusille asukkaille. Lapsiperheitä huomioidaan edelleen talousarviossa, kun vuoden alussa käyttöönotettu Raahe-lisä säilyy, tämä on erityinen ilonaihe itselleni ja omalle ryhmälleni. Olisi ollut harkitsematonta poistaa se vain muutaman kuukauden kokeilun jälkeen. Tulokset kun ovat olleet rohkaisevia, sillä jo kahden kuukauden otannalla nähdään pieniä lapsia hoidettavan selvästi enemmän kotona kuin vuotta aiemmin. Tämä on kannustavaa, jos vaihtoehtona olisi uuden päivähoitoryhmän perustaminen jo tällä hetkellä täysiin päiväkoteihimme. Puhumattakaan niistä arvoista, joita kotihoito tarjoaa pienelle lapselle itselleen ja hänen perheelleen. Hallituksen esitys tukee myös perheiden hyvinvointia toisella merkittävällä tavalla. Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa yhteistyössä toteutettava aamu- ja iltapäivätoiminnan säilyminen on erittäin tärkeää. Se antaa pienten koululaisten vanhemmille mahdollisen työskennellä ja opiskella täysipainoisemmin. Vaikka talousarviossamme ei ole liikkumavaraa myöskään tulevaisuudessa, olisi ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa tämä aamu- ja iltapäivätoiminta kuitenkin kaikille sitä todella tarvitseville myös tulevaisuudessa.

 

Päätettävänä olevaa budjettia voisikin kuvata investointien osalta myös paikallisesti elvyttäväksi. Investoinnit ovat tärkeitä, mutta vastaisuudessa harkintaa tulisi käyttää entistä enemmän. Usein kuulee sanottavan, että investoinnit ovat ihan eri asia kuin käyttötalous. Vaikka Raahessa ei ole kevein perustein investoitu koskaan, tulee asiaa pohtia vastaisuudessa myös siltä kannalta, että käytämme veronmaksajien rahoja ja investoinnit näkyvät käyttötaloudessa niin lainan takaisinmaksuna kuin kiinteistökannan ylläpitonakin.

 

Taannoisen kuntafuusion ehkä keskeisimpänä tavoitteena oli rakentaa uuden kaupungin talous terveelle pohjalle, jotta se täyttäisi lain asettamat tavoitteet hyvästä taloudenpidosta ja siinä olemme onnistuneet osittain. Paljon on vielä tekemistä jäljellä. Tämän supistavan talousarvion yhteydessä päätettiin, ettei henkilöstön asemaan kosketa. Se oli kaunis ajatus ja tavoitteena oli sitouttaa henkilökuntamme tiukkaan talousarvioon. Kuntien käyttötalouden menoista suurin osa on henkilöstömenoja. Tulevaisuuteen katsoen tuleekin välittömästi aloittaa valmistelut tavoiteorganisaatiosta, joka oli jo esillä kuntien yhdistymisen aikoihin. Tässä keskeisenä mahdollisuutena on eläkepoistuman hyödyntäminen. Muutaman seuraavan vuoden aikana eläkkeelle siirtyy monia pitkään kuntaa ja kaupunkia palvelleita ammattilaisia ja mikäli emme nyt vihdoin hyödynnä tehokkaammin mainittua poistumaa olemme tulevaisuudessa suurissa vaikeuksissa. Myös me Keskustassa pidämme tärkeänä henkilöstön hyvinvointia ja siksi kannatamme mainittuja ”pehmeitä” henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä. Vahvistaessaan viime syksynä tuloveroprosentin, valtuusto itse asiassa ilmoitti sitoutuvansa hyvään talouden pitoon edelleen mm. organisaatio- ja palvelurakenteita kehittämällä, seutukunnallista sekä ylikunnallista palvelutuotantoa käyttämällä ja osallistumalla aktiivisesti sekä rakentavasti toimintojen jalostamiseen.

 

Ostopalveluja tulee myös tutkia, monesta näkökulmasta, kunnallista ja yksityistä palvelutuotantoa tulee tarkastella eri tilanteisiin sopivana. Usein kuulee sanottavan, että ylikunnallinen ja yksityinen palvelutuotanto maksaa enemmän kuin aikaisempi Raahen kaupungin omana työnä tehty palvelu. Onko todella näin? Isäntäkuntien ja yrittäjien pitää laskea kaikki kulut, mutta lasketaanko ne kaupungin tuotantoa tarkasteltaessa? Mainittuja lisäkuluja kun ovat esimerkiksi vuokrat, joita Raaheenkin tuloutetaan huomattavia summia mm. Oulun eteläiseltä alueelta tai onko yksityistä palvelutuotantoa vertailtaessa otettu huomioon vaikkapa se, miten paljon tietyn toiminnan palkkojen laskeminen todella maksaa, näin joitain esimerkkejä mainitakseni.

 

Raahessa ja sen lähialueella on mahdollisesti alkamassa monia suuri työllistäviä hankkeita. On varsin hämmentävää kuunnella niitä päättäjien kommentteja, joissa aluksi esitetään suuria vaatimuksia palveluiden ylläpitämisestä ja parantamisesta, mutta jo seuraavassa lauseessa esitetään ja vastustetaan työllisyyttä parantavia, laillisesti ja tiukan valvonnan alaisena toteutettavia hankkeita. Kaikille avoimia, riippumattomia tutkimustuloksia on saatavissa, jos niitä haluaa etsiä ja niistä voi tietoa hakea.

 

Lähivuosien suuri haaste on kaikesta huolimatta osaavan työvoiman saaminen. Voimme siis edelleen esittää toiveen, jossa Raahe olisi suunniteltujen satsausten ja investointien jälkeen entistä mielenkiintoisempi ja houkuttelevampi paikka asua ja vapautuviin työpaikkoihin löytyisi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, jotka myös pysyisivät alueella.

 

Herra valtuuston puheenjohtaja,

 

Budjetti sitoo meitä luottamushenkilöitä. Lautakuntien suuri haaste on käyttösuunnitelman tekeminen mahdollisimman pian. Olisi hyvin edullista, mikäli suunnitelmat tehtäisiin riittävän väljiksi. Lautakuntien tulee ehdottomasti ottaa huomioon rahojen riittävyys, vaikka 1/3-osa vuotta on jo eletty. Lautakuntien on käytettävä aikaa suunnitelmien tekoon, niiden tulee käydä syvälliset keskustelut siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mikä ei. Käyttösuunnitelmassa laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen.

Näillä sanoilla Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä hyväksyy tehdyn budjettiesityksen. Toivomme, että voisimme yhteistyössä jatkaa ottamalla vastuun Raahen taloudellisesta tilasta ja hoitaa kaupunkiamme sen asukkaiden parhaaksi.

2 Responses to “KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHE VUODEN 2009 TA-LOUSARVIOESITYKSEN UUSINTAKÄSITTELYYN”

  1. Raahe-lisä oli iloinen yllätys opiskelevalle perheelle. Yllätys oli myös melkoinen, kun kelalta tuli 2 kuukauden takaisinmaksupyyntö asumistuesta, koska tulomme olivat nousseet. Raahe-lisä, 120 euroa laski asumistukeamme 80 euroa! Mitä ihmeen järkeä siinä on? Raahe-lisän piti olla vaihtoehto, mutta köyhille, eli meille, siitä ei ole juurikaan hyötyä. Vaihtoehtoja ei siis meillä valitettavasti ole, jos sopiva työpaikka löytyy, vaikka haluaisinkin hoitaa lapseni kotona..

    Kun Raahe-lisä loppuu, emme voi edes hakea asumistuen korotusta koska tulomme eivät ole laskeneet tarpeeksi. Tämä vaatisi 180 euron pudotusta ja Raahe-lisän poisjättäminen ei siihen riitä.

  2. Hei,

    Kiitos kun kirjoitit teitä kohdanneesta epäkohdasta Raahe-lisän osalta. Nuo asiat ovat todella hankalia ja KELA on nyt teiltä perimässä mielestään liikaa maksamiaan tukia takaisin. Kuvaamasi kaltainen tilanne ei luonnollisesti ole ollut Raahe-lisän tarkoitus, vilpitön tarkoitus on ollut tukea lasten kotona vapaaehtoisesti tapahtuvaa hoitoa ja olet ensimmäinen, poliittisten vastustajien lisäksi, joka antaa huonoa palautetta lisästä. Muistan kyllä kun lisää junnattiin (se ei todellakaan ollut ihan helppoa ja nopeaa) läpi, niin kuvaamasi kaltainen asia pitä olla selvitettynä. Voi tosin olla, että KELA laskee perheen tulot yhteen ja sen mukaa laskee tuen tarpeen omien (alimitoitettujen) taulukoidensa mukaa, tuli raha sitten kunnalta, valtiolta tai palkkana tms. En oikein osaa auttaa, muuten kuin ottamalla palautteen vastaan ja neuvomalla sinun menemään paikallisen KELA:n konttoriin selvittämään asiaa, toivottavasti parhain päin!

    Toivoo:

    Jarmo Myllymäki

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.