KESKUSTAN JA KD:N VALTUUSTORYHMÄN PUHEENVUORO ESITYSLISTAN ASIAKOHTAAN 4; EHDOTUS RAAHEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI.

Herra puheenjohtaja,

Käsissämme on asiakirja, joka määrittelee maapoliittiset periaatteet ja tavoitteet. Tarve tälle on, sillä haluamme olla kaupunkina kehittämässä alueita ja palvelurakenteita. Tavoitteita tällaisella toiminnalla ovat esimerkiksi toimiva yhdyskuntarakenne, kohtuuhintainen tonttimaan tarjonta sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen. Maapoliittisella ohjelmalla pyritään ennakoimaan tulevaa maanhankintaa pidemmällä aikavälillä. Erityisen ajankohtainen tämän ohjelman laatiminen on Raahen kaupungille, sillä kaupungissa ja sen lähialueilla on vireillä erilaisia hankkeita, joilla toteutuessaan on merkitystä aluerakenteeseen.

Kaupungin kehittäminen tulee toteuttaa suunnitelmallisesti, johon kaikki osapuolet kuten asukkaat, luottamushenkilöt ja viranomaiset ovat valmiita sitoutumaan. Suunnittelemalla pitkällä tähtäimellä voidaan luoda järkeviä aluerakenneratkaisuja, joissa esimerkiksi palvelut sijoittuvat niitä tarvitsevien lähettyville. Oikein tehty strateginen suunnittelu vähentää pitkällä aikavälillä myös kustannuksia, josta hyötyy kaikki kaupungin asukkaat. Maapoliittista ohjelmaa Raahen kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut, vaan se on ollut osana koko kaupungin strategiaa. Käsittelyssä oleva ohjelma antaa paremmin mahdollisuudet pitkäjänteiseen työhön.

Ohjelmassa on käsitelty myös Raahen talousaluetta, joka perinteisin seutukuntamme lisäksi käsittää koko Kalajoen, Merijärven, Alavieskan ja Oulaisten alueet. Tämä esitetty linjaus on mielestämme oikein hyvin suunnattu ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia toimintojen kehittämiseen ja vahvistamiseen etelän suuntaan. Talousalue ulottuu siis Kokkolan rajoille saakka. Raahessa ja sen lähialueilla on tällä hetkellä vireillä monia suuria hankkeita, joilla on vaikutusta koko talousalueeseen niin kaivos- kuin energiateollisuuden osalta mitenkään liikennehankkeita väheksymättä.

Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaan tehtyjen väestökehityssuunnitelmien perusteella on Raahen asukasluvun katsottu säilyvän lähivuosina nykyisellä tasolla. Ennustetun eläköitymisen johdosta nuorille vapautuu työpaikkoja, joka mahdollistaa uusien ihmisten muuttamisen paikkakunnalle. On hyvä kun on asetettu tavoite, jossa vuoteen 2030 mennessä on tarkoitus saavuttaa vuoden 1990 taso väestömäärässä. Tuemme tätä tavoitetta, toki sillä edellytyksellä, että asukasluvulla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhdistyneitten kuntien yhteenlaskettua asukaslukua. Työpaikkojen osalta talousalue on omavarainen, sillä vuonna 2005 työpaikkoja on ollut jonkin verran yli 21 500 ja työssäkäyviä saman verran.

Eläköitymisen myötä tapahtuva väestön alueelle muutto asettaa myös tonttien tarjonnalle haasteita. Lähitulevaisuudessa Raahessa voidaan keskittyä säilyttämään riittävä tonttien saatavuus ylläpitämällä tasaista tonttituotantoa sekä markkinoimalla olevassa olevia tontteja. Korostamme aktiivisen tonttimarkkinoinnin merkitystä ja monipuolista asuntotonttitarjontaa. Tälläkin hetkellä puuttuu joitain kiinnostavia tonttivaihtoehtoja. Omakotitonttien monipuolinen tarjonta on kyllä ensiarvoisen tärkeää. Koko kaupungin kasvun edellytys on asukasluvun lisäys ja Oulusta kulkevien pysyvä asuttaminen Raaheen.

Vanhojen, kaupungin omistamien rakentamattomien tonttien rakennetuksi saaminen on ensiarvoisen tärkeää, voidaankin kysyä, että olisiko mahdollista suorittaa muualla tehtyjä tontinmyyntikampanjoita sopivilla kylkijäisillä kuten reilusti alennetuilla hinnoilla tai liittymillä. Alueen edulliset asumiskustannukset ovat vetovoimatekijä, jota ei ole hyödynnetty tarpeeksi uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Uusien asukkaiden myötä luodaan edellytyksiä myös uudelle yritystoiminnalle. Voimassaolevassa elinkeinostrategiassa on tavoitteena varmistaa alueen yritysten kehittymistä ja kasvamista. Käsittelyssä olevassa ohjelmassa tätä pyritään vahvistamaan varmistamalla yleiskaavassa osoitettujen aluekokonaisuuksien hallinta siten, että tuleville yrittäjille on mahdollisuus tarjota alueita yritystoiminnalle. Tämä edellyttää maankäytöllistä varautumista tulevaisuuden tarpeisiin.

Raahessa ei ole aikaisemmin noudatettu maapoliittista ohjelmaa, sitä kun ei ole ollut. Maapolitiikkaa on hoidettu muiden toimintojen ohessa. Tämä on mahdollisesti johtanut siihen, ettei kaikilla päättäjillä ole ollut selkeää kuvaa kaupungin maankäyttöpolitiikasta kokonaisuudessaan. Tällainen toiminta on johtanut siihen, että henkilökohtaiset näkemykset ovat suuressa roolissa päätöksiä tehtäessä ja se ei aina ole paras mahdollinen ratkaisu. Näin jälkikäteen voikin asian todeta olleen juuri näin.

Kaupungin ensisijaisena strategisena tavoitteena on kaupungin talouden parantaminen pitkällä aikavälillä, johon tarvitaan verotulojen kasvua. Myös maapoliittisesti siihen voidaan vaikuttaa, sillä maapolitiikan tulee tukea sekä toteuttaa kaupungin kehittämisstrategiaa. Eräitä keinoja ovat hintatason pitäminen kohtuullisena varmistaen samalla kaavoituksella riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta myös tulevaisuudessa niin asunto- kuin liiketoiminnan tarkoituksiin. Elinkeinoelämän toimimiselle ja kehittämiselle tulee luoda myös edellytykset maankäytöllisesti, jotta uusia yrityksiä voi sijoittua kaupunkiin.

Arvoisa puheenjohtaja!

Maapolitiikan tehtävänä on siis edistää kaavoitusta ja sen toteutumista. Kaavoituksella vaikutetaan maanhankintoihin, mikä on tärkeää toimivassa maapolitiikassa, kaavoitustarpeet ohjaavat maanhankintaa ja varsinainen kaavoitus tehdään kaupungin omistuksessa olevalle maalle. Parhaimmillaan kaavoitus ja maapolitiikka tukevat toisiaan suuresti ja siksi yhteistyön tulee olla aktiivista.

Näillä ajatuksilla Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn maapoliittisen ohjelman esitetyssä muodossa ja toivoo sen ohjaavan tämän kaupungin ja talousalueen kehittymistä entistä parempaan suuntaan niin kylissä kuin keskustoissakin vanha kaupunki mukaan lukien.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.