KESKUSTAN (ja KD:N) RYHMÄPUHEENVUORO KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSLISTAN KOHTAAN 4; VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja,

Käymme tässä kohdassa arvioimaan menneen vuoden tapahtumia, viime vuoden yleismaailmallista tilaa on verhonnut epävarmuus ja suuret ongelmat talouksissa ympäri maailman. Raahen kaupunkikaan ei ole jäänyt osattomaksi tästä globaalista ongelmasta. Voidaan kuitenkin todeta, että tunnusluvut tilinpäätöksessämme ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kertovat se, että olemme onnistuneet olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen hyvin. Keskustan johdolla kaupunkia on viety määrätietoisesti eteenpäin uhkakuvista huolimatta. Kaupungissa on säilynyt tekemisen meininki ja vahva usko tulevaisuuteen. Meillä on osattu ennakoida tulevaa ja olemme yhdessä pystyneet puristamaan supistavan talousarvion jo viime vuoden huhtikuussa. Sitä tehdessä olemme olleet varovaisia ja siksi nyt saamme päättää tilinpäätöstä, joka on parempi kuin vain reipas vuosi sitten uskalsimme ennakoida. Hyvä niin ja onhan sanonnan mukaan ennustaminen vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden.

Keskustan ja (KD:n) valtuustoryhmä haluaa tuoda esiin muutamia havaintoja tulevaisuutta silmällä pitäen. Sisäisen valvonnan kehittäminen tulee nostaa entistä tärkeämpään rooliin. Aihe on ollut esillä aiemminkin ja siksi edellytämme, että asian kehittämiseen annetaan resursseja ja silloin meillä on lupa odottaa myös tuloksia, mutta tuloksen tekemiseen tulee myös suhtautua vakavasti. Ei voi olla oikein, että jo valmisteluvaiheessa olevista asioista ei käydä Raahen kaupungin sisällä keskustelua vaan jokainen hallintokunta toimii itsenäisesti. Kehittämällä sisäistä yhteistyötä eri hallintokuntien kesken ja eri toimijoiden yhteistyötä lisäämällä kaupungin sisällä pystytään saamaan synergiaetua esimerkiksi hankinnoissa. Tämän yhteistyön lisäämiseksi tarvitsemme sisäisen valvonnan toimimista ja tarvittaessa puuttumista havaittuihin epäkohtiin nopeasti. Onnistuminen vaatii hyvää esimiestyötä koko organisaatiossa ja tukeminen sekä johtamisen arvostus parantaa tässä työssä menestymistä.

Tilinpäätöstä lukiessa voidaan tehdä myös havainto, että budjetti henkilöstön osalta on pitänyt ja jopa hieman alittunutkin, toimintoja on siis kehitetty tehokkaampaan suuntaan, sillä myöskään ostopalvelut eivät ole ylittyneet vaan ne ovat pysyneet talousarviossa kokonaisuudessaan. Henkilökuluja arvioitaessa voidaan esittää kysymys siitä miten työt ovat jaettu, onko osa töitä jätetty tekemättä vai onko todella onnistuttu usein esitetyn toiveen mukaisesti jakamaan työt jäljelle jääneiden kesken siten, että pienemmällä väellä on tehty entiset tehtävät ketään kuitenkaan liikaa rasittamatta. Olemme usein puhuneet tässä yhteydessä eläkepoistuman hyödyntämisestä ja voidaan todeta, että sitä tulee jatkossakin hyödyntää mahdollisimman täysimääräisenä.

Ostopalveluita arvioitaessa on aina tärkeää muistaa, että mihin toimintaan niitä verrataan. Jos ennen kaupungin omana toimintana tehty työ verrataan nykyisin muualta ostettavaan palveluun, otetaanko vertailussa aina huomioon kaikki kaupungille silloin tulleet kulut kuten palkkahallinto tai puhelinvaihde, jota ei välttämättä oteta aina huomioon vertailtaessa eri palvelun tuottajia tai haikailtaessa menneitä aikoja. Samalla voidaan tarkastella mitä uusi palvelun tuottajan on uudistanut ja mahdollisesti satsannut kaupunkiimme kokonaisuudessaan? Tähän kohtaan voikin uudistaa taannoisen toiveeni kokonaiskustannushallinnasta tekemästäni aloitteesta.

Nykyiseenkään taloudelliseen tulokseen ei olisi onnistuttu pääsemään ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. Usein peräänkuulutettua johtajuutta on siis edelleen löytynyt. Tulevan vuosien menestyksen ratkaiseekin se, pysytäänkö jatkamaan samalla, hyväksi havaitulla linjalla? On syytä toivoa, että yhteistyö jatkuu kaikilta osin myös tulevaisuudessa.

Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin hyvät palvelut, vaikka parantamisen varaa toki aina on. Raahen imagon parantamiseksi tulee tehdä edelleen pitkäjännitteistä työtä, haastankin meidät kaikki siihen työhön tässä ja nyt. Valitettavan usein jopa luottamushenkilöt sortuvat kertomaan vain negatiivisia asioita, unohtaen asian paremman puolen. On myös tehtävä työtä alueen yhtenäisyyden eteen ja muistettava, että naapurikunnat tarvitsevat Raahea mutta Raahe tarvitsee yhtälailla naapurikuntia, vain yhdessä olemme vahvoja. Tärkeää oppia muiden menestyksestä ja yhteistyötä kannattaa rakentaa moneen suuntaan, toisten menestys kun ei ole meiltä pois.

Tärkeää on muistaa, että lainakantamme on jo pitkään ollut korkealla tasolla ja viimeisten vuosien aikana jälleen kääntynyt kasvuun. Tulevaisuutta evästettäessä onkin todella tarkemmin harkittava mihin sitoudutaan. Lainamäärämme on yhdellä sanalla sanottuna suuri ja olemme vastuussa siitä. Lainalla on toki pääosin rahoitettu investointeja, jotka maksavat toivottavasti itsensä takaisin edes pitkällä aikavälillä.

Olemme siis siinä onnellisessa tilanteessa, että Raahessa ja sen lähialueella on suunnitelmissa monia suuria ja työllistäviä hankkeita. Osa näistä hankkeista on jo alkanut. On kuitenkin ajoittain varsin hämmentävää havaita niitä luottamushenkilöiden kommentteja, joissa aluksi esitetään suuria vaatimuksia palveluiden ylläpitämisestä ja parantamisesta, mutta jo seuraavassa lauseessa vastustetaan työllisyyttä parantavia, laillisesti ja tiukan valvonnan alaisena toteutettavia hankkeita. Hämmennys vielä kasvaa kun havaitaan, että vastustus tulee yleensä samasta suunnasta. Olisikin joskus mielenkiintoista kuulla miten muuten vastaavia määriä työpaikkoja saataisiin alueelle kun suurten hankkeiden ympärillä olevat ennusteet kertovat? Kaikille avoimia, puolueettomia tutkimustuloksia kun on saatavissa, jos niitä haluaa etsiä ja niistä tietoa hakea. Hyvää ja tosiasioihin perustuvaan, joskus kriittiseenkin keskusteluun, tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus.

Herra valtuuston puheenjohtaja,

Yhdessä tätä kaupunkia viedään eteenpäin ja päätökset tehdä järjellä, tosiasiat tunnustaen, mutta myös sydämen ääntä tulee kuunnella, näillä sanoilla Keskustan (ja KD:n valtuustoryhmät hyväksyvät) valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2009 tilinpäätöksen. Haluamme samalla myös toivottaa kaikille, niin kaupunkilaisille, henkilökunnalle ja luottamushenkilöille oikein virkistävää ja turvallista kesää 2010!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.