MUUTOSESITYS KOHTAA 8 KOULUTILASUUNNITELMA, JOKELAN KOULU

Viimeisessä valtuuston kokouksessa tein julkisuudessakin huomiota saaneen teon ja jätin tästä kohdasta eriävän mielipiteen. Moni, vaan ei tarpeeksi moni, valtuutettu ymmärsi suunnitelman toteuttamisen vaikeuden Jokelan koulun osalta ja siksi päädyin mainittuun tekoon, tähän puheeseen ja esitykseen, joka oikeammin oli kannatus saman sisältöiseen jo aiemmin kokouksessa tehtyyn esitykseen.

Kaupunginhallituksen esitys Jokelan koulun käytöstä näyttäisi koskevan vain lukuvuotta 2014-2015, miten toiminta jatkuu Jokelassa ensi lukuvuoden jälkeen? Koulutilasuunnitelma tehtiin kaiketi pitemmäksikin aikaa? Ensi lukuvuonna Jokelan koulussa olisivat luokat 0-5. Esityksen mukaan järjestelyt eivät saa lisätä opettajien määrää eivätkä kaupungin toimesta tapahtuvaa lisärakentamista. Tarkoittaa käytännössä seuraavaa, koulussa alkaa vuoroluku, tiivistetysti: koulun opetus järjestetään kellonajalla 8-19 ensi syksystä alkaen. Oletteko valtuutetut valmiita tähän?

Oppilailla tulisi olla oikeus hyvään opetukseen. Koulupäivät tulevat olemaan raskaita, koska työjärjestyksessä oppiaineiden sijoittelu on tehtävä henkilöstön työaikojen ja vapaiden tilojen mukaisesti, ei oppilaiden tarpeiden mukaan. Viidesluokkalaisilla koulupäivä venyy ainakin kahtena päivänä viikossa klo 19 saakka. Jotta yhdistetyllä 3.-4. luokalla koulupäivät eivät venyisi klo 19 saakka useana päivänä viikossa, on palkattava tuntiopettaja. Jakamalla luokat omiksi opetusryhmiksi, tällöin koulupäivä lyhenee, mutta on palkattava lisää opettajia. Lisäkustannus tästä on noin 40 000 €.

Teknisen työn opetus Harakkamäen koululla tullaan järjestämään kaksi kertaa viikossa. Siirtymiset vähentävät teknisen työn opetusaikaa noin puoli tuntia viikossa eli 10 tuntia lukuvuodessa. Järjestelyiden jatkuessa Jokelan koulun oppilas saa neljän kouluvuoden aikana 40 tuntia vähemmän teknisen työn opetusta kuin mitä opetussuunnitelma edellyttää. Mainitaan vielä, että ensi lukuvuonna on viidesluokkalaisilla alkamassa kolmas vuosi teknisten töiden kuljetuksissa. Liikunnan opetus, koulun sali on liikuntakäytössä, kuitenkin salin pienuuden vuoksi 3.-4. luokan liikuntaryhmän pienentämiseksi tarvitaan kaksi ylimääräistä jakotuntia viikossa. Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää palloilu- ja telinevoimistelujakson opettamista Harakkamäen tai jonkin muun koulun salissa. Kuljetuksiin on varattava resursseja.

Kerhotoiminta. Koululla ei voi olla kerhoja, koska tilat ovat opetuskäytössä. Koulun ulkopuoliset tapahtumat. Iltavuorolaiset eivät voi osallistua koulun ulkopuolisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin, koska ne ovat yleensä aamupäivällä.

Oppilashuolto ja opetuksen tuki. Lakisääteisen oppilashuollon toteutuminen epävarmaa ja moniammatilliset yhteistyöpalaverit jäävät pitämättä. Koulunkäynninohjaajia tarvitaan kaksi, joka tarkoittaa yhden henkilön lisäystä nykyiseen resurssiin. Lisäkustannus noin 20 000 €. Lisäksi tarvitaan kumpaankin vuoroon oma toimintaa suunnitteleva ja toiminnasta vastaava johtaja varahenkilöineen.

Opetuksen ulkopuoliset tehtävät eli vastuutehtävien jakaminen opettajien kesken ei enää onnistu, opettajien yhteissuunnittelu ei onnistu muuta kuin vuoron sisällä eli käytännössä Jokelan koulussa toimii kaksi erillistä opetusyksikköä.

Oppilaan oikeus koulupäivään, jossa ei ole terveyttä uhkaavia tekijöitä:

Kalustohankinnat. On hankittava helposti säädettäviä työtuoleja ja pöytiä, koska samoja tiloja käyttävät isot ja pienet oppilaat, ikähaarukaltaan 5-13-vuotiaat. Luokkiin ei mahdu omia pulpetteja isoille ja pienille oppilaille. Yhteisiä pulpetteja käytettäessä oppilaat pitävät koulutarvikkeensa aina mukanaan, jos ei hankita luokkiin oppilaille omia lokerikkoja. Kustannuksia hankinnoista.

Kouluruoka, iltavuorolaisten koululounas on klo 14 tai 15. Jos lounas klo 14, tarvitaan välipala klo 17. Siivoamista ja ruoan jakamista ei voida järjestää nykyisillä henkilöresursseilla, luokkia ei voi siivota vuoron vaihtuessa siirtämättä opetusta illalla vielä myöhempään. Paljon puhuttu sisäilma; riittääkö luokkien ilmanvaihtokoneiden teho 11 tuntia vuorokaudessa?

Esillä olleen vanhan koulun nykyiset tilat eivät ole sopivat vakituiseen opetuskäyttöön. Teknisen työn opetuksen turvallisuusmääräykset edellyttävät mm. riittävän suuren ja yhtenäisen opetustilan laitteiden sijoittelun vuoksi. Asuntopäädyn tiloihin ei voi sijoittaa pysyvästi luokkaa, mutta riittävien korjaustöiden jälkeen tilaa voisi käyttää erikoisluokkana (erityisopetus, tekstiilityö, kielten opetus jne.)

Arvoisa puheenjohtaja,

Edellä kerrotuilla perusteilla uusin kaupunginhallituksessani tekemäni esityksen ja esitän kohtaan 8 koulutilasuunnitelma Jokelan koulusta seuraavaa: opetuslautakunnan esityksen mukaisesti koululla olisi luokat 0-2, luokat 3-5 Harakkamäen koululle ja lukuvuonna 14-15 6-luokan oppilaat Pattasten koululle. Lukuvuodelle 2014-2015 järjestään tarvittaessa kuljetus.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.